Za późno...

Zapraszamy w godzinach składania zamówień

Godziny składania zamówień:

Pn.- Nd. 11:00-20:00

Zamówienia online tylko na terenie Koszalina. W przypadku innych miejscowości zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zamówienia on-line tylko powyżej 30 zł za sumę produktów.

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy firmą Pizzeria Przy Ratuszu Jolanta Szoka z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Ks. Anastazji 1, 75-056 Koszalin, prowadzącej działalność gospodarczą pod numerem NIP: 6691022650 [dalej: Firma], której przysługują prawa do Sklepu a Konsumentami.

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez Firmę.

Zamówienie: oświadczenie woli składane Firmę przez Konsumenta za pośrednictwem Sklepu, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: Osoba fizyczna składająca Zamówienie Firmie za pośrednictwem Sklepu.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Firmą na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Sklep: strona internetowa, aplikacja oraz inne narzędzia Serwisu www.przyratuszu.pl, na których udostępnia się Usługi

Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Firmę za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności: złożenie Zamówienia, wybór Produktów i uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Firmy [obsługa płatności].

Produkty: Dostępne w Sklepie pozycje oferty, w trym w szczególności produkty gastronomiczne.

Systemy Płatności Online: Przelewy24 (Operator płatności – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014).

2. Dane Firmy

Dane teleadresowe Firmy działającej pod nazwą „przyratuszu.pl”:

Pizzeria Przy Ratuszu Jolanta Szoka
ul. Ks. Anastazji 1
75-056 Koszalin
NIP: 6691022650
adres e-mail: pizzeriaprzyratuszu@gmail.com

3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Firmę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Firma informuje, iż korzystanie ze Sklepu przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług i sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.
 2. Firma nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Sklepu w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Firmę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta ze Sklepu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Firmę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 3. Korzystanie przez Konsumentów z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
 4. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Firmę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zdaniu poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
 5. Korzystając ze Sklepu Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych w Sklepie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

5. Oferta

 1. Firma publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Firmy w Sklepie.
 2. Firma może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Firmą telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Firmę wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Firmie.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Firmą za pomocą danych kontaktowych podanych w Sklepie.
 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 5. Jeśli Firma dostarczy Zamówienie, Firma może obciążyć klienta kosztami dostawy. Bieżące koszty dostawy są podawane w Sklepie, zanim klient złoży zamówienie.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Firmę produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Firmą.
 2. Firma wskazuje Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  2. dezaktualizacji zamieszczonej w Sklepie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Firmę,
  3. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Firma dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. Firma jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

8. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Firmy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zdaniu pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Sklepu Systemu Płatności Online. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Sklepie podczas składania Zamówienia w danej Firmie i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych.

9. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Firmy z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Sklepie.
 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Firmy za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres pizzeriaprzyratuszu@gmail.com lub
  2. poczty tradycyjnej na adres: Ks. Anastazji 1, 75-056 Koszalin,
 3. Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

10. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Firmę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Firmę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

11. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Firma przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.